miło mi powitać na stronie

gabinetu terapii integracji sensorycznej speratis

Swoją ofertę kieruję do rodziców i ich dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, przejawiających trudności wynikające z zaburzonej integracji sensorycznej, m. in.:

  •  z nadpobudliwością psychoruchową, z niezgrabnością ruchową
  •  z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia), ze słabą koncentracją 
  •  z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym
  •  z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym
  •  z opóźnieniami w rozwoju mowy
  •  z zespołami genetycznymi
  •  ze spektrum autyzmu
  •  z ADHD
  •  z MPD